• P 
  • P 
  • ZEDNÍK 

ZEDNÍK

Zaměstnavatel: MĚSTO HROTOVICE
nám. 8. května 1

" místo výkonu práce: Hrotovice
" pracovní poměr na dobu neurčitou
" předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2021
" platová třída: 5 - dle NV č. 341/2017 Sb.

Stručné vymezení pracovní náplně:
" zedník, údržbář

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
" státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
" věk alespoň 18 let
" způsobilost k právním úkonům
" bezúhonnost

Požadujeme:
vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
obor vzdělání: (nejlépe obor zedník)

znalosti/dovednosti:
" manuální zručnost,
" pečlivost, spolehlivost
" řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
" jméno, příjmení datum a místo narození uchazeče
" státní příslušnost uchazeče místo trvalého pobytu uchazeče
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
" kontaktní spojení (telefon, e-mail) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
" strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
" originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
" ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání (výuční list).

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce označené slovy "NEOTVÍRAT - VŘ - zedník, údržbář" osobně na podatelnu Městskéh

odpovědět
ZEDNÍK
Kontaktní osoba: Libor Fiala
Telefon: 568 838 530, 775 100 408
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Kraj Vysočina